01/16 2560

คณะกรรมการสถานศึกษา

1  นายประยุทธ  วรรณบุตร           ประธานกรรมการ
2  นางยุพิน  มนต์มีศิล   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 นางนพรัตน์  ทวีทรัพย์   กรรมการผู้แทนครู
4  นางสาวนพเกล้า  บุญประกอบ   กรรมการผู้เแทนศิษย์เก่า
5  นายวธัญญู  เกรียงวิภา   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6  นายสุนทร  พานิชพันธ์   กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
 พระครูรัตนธรรมประยุต   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 นายยุ้มคาร  ปาลาเล   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 นายทองหล่อ  ชุ้ยวงษ์ศา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10  นายบุญชิต  รอดแก้ว   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11  นางโสภา  เอื้อเฟื้อ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12  นายณันทพงศ์  เชิดชู   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13  นายอรรณพ  อัครนิธิยานนท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14  นายเดชา  เศรษฐโชดึก   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15  นางสาวนิติพร  เนติ   กรรมการและเลขานุการ