สมาคมศิษย์เก่า

 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

              1.  ชื่อ   สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

              2.  สำนักงาน   โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”    อำเภอบ้านนา    จังหวัดนครนายก

              3.  วัน  เดือน  ปี    ที่ได้รับอนุญาต  15   มีนาคม   2521

              4.  วัตถุประสงค์

4.1    เผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ

4.2   ส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

4.3    ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง  ยกเว้นบิลเลียด

4.4    ส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการของสมาชิก

4.5    เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศล

4.6    ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ที่มาของข้อมูล...งานสารสนเทศ