กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
  นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง 
ครูชำนาญการ
ค.บ. ตนตรี
  นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
ครู คศ.1
ศษ.บ. นาฎศิลป์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
     
  นายกร  ท่ากลาง
ครู