กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
  นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง 
ครูชำนาญการ
ค.บ. ตนตรี
  นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. นาฎศิลป์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
   
  นายอัฒพล  แก้วใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. ดนตรีสากล
 
 
นายิริชัย  ใหญ่มาก
ครูผู้ช่วย
ศ.บ. ทัศนศิลป์
  นายธิชากร  แทนผักแว่น
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. ดนตรีไทย
     

  นายกร  ท่ากลาง
ครู 
ศป.บ. ดนตรีไทย