โครงการเผยแพร่ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สโมสรไลออนสกรุงเทพ (รัตนชาติ) และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ทีกำลังจะจบการศึกษาประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ครูเกรียงไกร