งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 ที่จบการศึกษา 2555

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ขีวิตนอกรั้วโรงเรียน ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ณ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ดำเนินงานโดย งานคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน [ภาพกิจกรรม]