อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ KM และ AAR โรงเรียนในผัน รุ่น 3

คณะผู้บริหารและครูโรงเีรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.7 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Knowledge Management and After Action Review ของการตรวจเยี่ยมเพื่อรองรับเป็นต้นแบบโรงเีรียนในฝัน ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 [ภาพกิจกรรม]