ประชุมจัดทำ SWOT โรงเรียน

ฝ่ายแผนงาน โรงเีรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยใช้ SWOT เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต  โดยดำเนินการประชุมคณะผู้บริการ  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องโสตฯ [ภาพกิจกรรม]