พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2555

งานทะเบียนโรงเีรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 โดยท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้[ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร