กิจกรรมแสดงผลงานวิชา IS3

งานหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชา IS3 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนฯ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ