กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ม.2

 งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชัน ม.2 ณ ค่ายอิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์