การรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา