โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยจัดอบรมในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึษา [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูอภิชาติ