แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย webmaster 125
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 121
โรงเรียนคุรุราษฏร์วิทยาศึกษาดูงาน Zero Waste Schoo เขียนโดย webmaster 120
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน Zero Waste School เขียนโดย webmaster 122
อบรมป้องปรามการกระทำความผิดกฏหมายของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เขียนโดย webmaster 127
คณะกรรมการประเมินผลงานเชี่ยวชาญ ครูอรุณี ศิริหงษ์ทอง เขียนโดย webmaster 116
โครงการค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.6 เขียนโดย webmaster 120
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย webmaster 114
กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการเอนก แป้นกล่อม และผู้อำนวยการจรุญ ทองอินทร์ เขียนโดย webmaster 108
ส่งท่านผู้อำนวยการ เอนก แป้มกล่อม เขียนโดย webmaster 109
ส่งท่านผู้อำนวยการ จรุญ ทองอินทร์ เขียนโดย webmaster 87
โรงเรียนอินทร์บุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 131
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม Zero Waste School เขียนโดย webmaster 137
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะจบปีการศึกษา 2562 เขียนโดย webmaster 152
พิธีอำลาท่านรองฯจรุญและครูอเนก เขียนโดย webmaster 134
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ. เขียนโดย webmaster 135
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562 เขียนโดย webmaster 128
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3 เขียนโดย webmaster 172
กิจกรรม World Thinking Day 2019 เขียนโดย webmaster 145
งานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 197
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย เขียนโดย webmaster 169
พิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 146
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 147
กิจกรรมหนังสือมนุษย์และคาราวานหนังสือ ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 127
โรงเรียนบางเลน จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงาน เขียนโดย webmaster 113
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 เขียนโดย webmaster 179
กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช เขียนโดย webmaster 166
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 151
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม เขียนโดย webmaster 178
การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอบ้านนา ประจำปี 2562 เขียนโดย webmaster 231
กิจกรรมวันปีใหม่ครูประจำปี 2562 เขียนโดย webmaster 153
กิจกรรมรณรงค์ลดขยะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ และปฏิบัติการ 4 ม. เขียนโดย webmaster 298
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เขียนโดย webmaster 163
กิจกรรมวันคริสต์มาส (culture&festival) ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 162
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 206
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย webmaster 188
กิจกรรม Dove Day เขียนโดย webmaster 387
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา เขียนโดย webmaster 428
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย webmaster 368
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 351
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย webmaster 464
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 596
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ เขียนโดย webmaster 558
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ เขียนโดย webmaster 472
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 เขียนโดย webmaster 432
อบรมการจัดทำ Logbook เขียนโดย webmaster 397
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 360
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน เขียนโดย webmaster 338
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย webmaster 546
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher เขียนโดย webmaster 500
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 เขียนโดย webmaster 740
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 695
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 498
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 509
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ เขียนโดย webmaster 569
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา เขียนโดย webmaster 400
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ เขียนโดย webmaster 462
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 593
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย webmaster 685
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด เขียนโดย webmaster 500
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน เขียนโดย webmaster 629
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย webmaster 911
โครงการครอบครัวสุขสันต์ เขียนโดย webmaster 595
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 620
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 เขียนโดย webmaster 998
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 เขียนโดย webmaster 664
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณากรเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย webmaster 591
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) เขียนโดย webmaster 590
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี เขียนโดย webmaster 632
รับน้องสายรหัสห้อง5 เขียนโดย webmaster 793
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 721
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เขียนโดย webmaster 551
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา เขียนโดย webmaster 569
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เขียนโดย webmaster 521
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน เขียนโดย webmaster 490
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint เขียนโดย webmaster 660
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school เขียนโดย webmaster 535
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา เขียนโดย webmaster 551
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย เขียนโดย webmaster 474
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เขียนโดย webmaster 560
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เขียนโดย webmaster 476
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 เขียนโดย webmaster 618
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) เขียนโดย webmaster 638
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 เขียนโดย webmaster 589
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 398
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย เขียนโดย webmaster 612
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย webmaster 639
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 697
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 เขียนโดย webmaster 573
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 591
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 เขียนโดย webmaster 598
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ เขียนโดย webmaster 521
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 618