ลูกจ้างชั่วคราว

   
  นางมาลี  ร่วมรักษณ์
พนักงานสถานที่
 
 
นายสมโภชน์  สละบาป
พนักงานสถานที่

  นายไชยวัฒน์  แจ่มกระจ่าง
พนักงานสถานที่
     
 นายชวน   ทองกำเนิด
พนักงานสถานที่
นางแหวนเพชร  แจ่มกระจ่าง
พนักงานสถานที่
 
 
นายพรเทพ  แจ่มกระจ่าง
พนักงานสถานที่
  นายณัฐพงษ์ พุฒซ้อน
พนักงานสถานที่
 
นายนาวิน  สุขมาก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
  นายฉัตร  บุตรศิริ
พนักงานรักษาความปลอดภัย