มูลนิธิเพื่อการศึกษา

 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

1. ชื่อ  มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

2.  สำนักงาน   โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”    อำเภอบ้านนา    จังหวัดนครนายก

3. วัน  เดือน  ปี    ที่ได้รับอนุญาต  12   มิถุนายน   2524

4. วัตถุประสงค์

4.1    เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”   ที่ยากจน  เรียนดี  มีความประพฤติดี

4.2    เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  ในการศึกษาต่อ   โดยพิจารณาว่า  ยากจน   เรียนดี  และประพฤติดี

4.3    เพื่อช่วยเหลือกิจการอื่น ๆ  ของโรงเรียนตามมติคณะกรรมการมูลนิธิฯ

4.4  เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ  เพื่อสาธารณประโยชน์

4.5  ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ที่มาของข้อมูล...งานสารสนเทศ