กลุ่มอำนวยการ

   
  นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
 
 
นางสาวสาวิตรี  ใจงาม
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มอำนวยการ
  นางผจงจิตต์  พรหมเอียด
หัวหน้างานสารบรรณ 
 
นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
หัวหน้างานบุคลากร 
  นายยศนันต์  คำสกุล
หัวหน้างานพัสดุ
 
 นางสาวพิรานันท์  ประดู่
หัวหน้างานสารสนเทศ
  นางสาววริษา ลดหวั่น
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 
นางเกศกนก  นันตา
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
  นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษา
     
 นางสาวเพ็ญวดี  ปัตนัย
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน
   นางนิภา  ชำนาญกิจ
หัวหน้างานสวัสดิการออมทรัพย์โรงเรียน
 
นางจิตติมา  ปานเขาแดง
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า
   นางอรัญญา  มะโนธรรม
ผู้ตรวจสอบบัญชี