กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   
   จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
    poom 
นางสาวนฤมล  พิมมณี
หัวหน้างานสำนักงาน
  นายภูมิ  ทูคำมี
หัวหน้างานผลิตน้ำดื่ม
 
 นายอภิชาติ  ชัยชนะ
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
  นางสาวอุษา  ไพรซ์
หัวหน้างานพยาบาลและอนามัย 
     
นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
    นายชินวัตร   แสวงสุข
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
     
นางจิราภรณ์   แสวงดี
หัวหน้างานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน
   จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
หัวหน้างานยานพาหนะ 
     
   นางมัลลิกา  เจริญศิริ
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม