กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   
  นางธนัชญา  วันทนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
     
 นายเอนก  แป้นกลุ่อม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  นายณัฐวุฒิ  มาตรจรัสเพชร
งานผลิตน้ำดื่ม
 
 นายอภิชาติ  ชัยชนะ
งานโสตทัศนศึกษา
  นางสาวอุษา  สรหงษ์
งานพยาบาลและอนามัย 
     
นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร 
งานประชาสัมพันธ์ 
    จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค
   
  นางสาวนฤมล  พิมมณี
งานสำนักงาน