กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   
    นายพิชัย  ปิ่นทอง
ครูชำนาญการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 
   
นายณัฐพงษ์  พงษ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

  นางโรสริน  แสงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สุขศึกษา 
   
 นายณัฐวุฒิ  มาตรจรัสเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
  นายสุพัตต์  นุ่มประสงค์
ครู คศ.1
ศษ.บ. พลศึกษา
 
นายสาธิต  พงศ์พิริยะวนิช
ครูชำนาญาการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
  นายฉัตรชัย   อู่ตะเภา
ครูผู้ช่วย
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา