ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้นนา "นายกพิทยากร"  เริ่มทำการสอนครั้งแรงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 โดยอาศัยอาคารชั่วคราวโรงเรียนประชาบาล ซึ่งทิ้งร้างอยู่ข้างตลาดบ้านนา  มีนายเจริญ  เจริญส่ง  เป็นครูใหญ่ต่อมาอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมลงมาก  ในปีพ.ศ. 2482 จึงย้ายโรงเรียนจากที่เดิมมายังบ้านดอนโพธิ์  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ในปัจจุบัน โดยครั้งแรกได้งบประมาณเพียง 3 ห้องเรียน ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินและซึ่งเพิ่มเติมด้วยเงินพิเศษ เป็นที่ตั้งโรงเรียนใหม่จำนวน 16 ไร่ มีรายนามผู้บริจาค  ดังนี้

1. นายหอม นางเต็ม  ทองโสภณ       จำนวน 5 ไร่
2. นายซี  แซ่ซี   
  จำนวน 3 ไร่  50 ตารางวา
3. นายนอม  บุญนิมิตร 
  จำนวน 2 งาน  65  ตารางวา
4. นายสิงห์โต  สิงห์ทอง
  จำนวน 1 ไร่  1  งาน
5. นางหลง  วงษ์เจริญ
  จำนวน 1 ไร่  3  งาน  25  ตารางวา
6. นายใบ  โฉมถิน  
  จำนวน 2 ไร่  50  ตารางวา  

 พ.ศ. 2521  

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 14 ไร่ 1งาน 60 ตารางวา รวมเป็น 30 ไร่ 1งาน 60 ตารางวา

พ.ศ. 2527  

สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"  ได้ซื้อที่ดินที่ท่ามะเฟือง  หมู่ที่ 5  ต.ป่าขะ  ติดถนนสายบ้านนา -น้ำตกกระอาง  23  ไร่  1  งาน  63  ตารางวา  ให้เป็นสถานที่ฝึกงานเกษตรของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาเลือกเกษตรกรรม พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่องพร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเดินเปิดศูนย์คอมพ์พิวเตอร์พระราชทาน ในวันที่ 31 มีนาคม  2542  ยังความปลาปลื้มแก่ครู - อาจารย์ นักเรียน และชาวบ้านนาเป็นล้นพ้น

พ.ศ.2546  

ชุมชนบ้านนาเลือกให้โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  เป็นโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของรัฐบาล บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"  มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถพัฒนาตนเองได้โดยประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข"

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่  53  ไร่  3  งาน  23  ตารางวา

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว -มี ความหมายในแง่ของความสดชื่นรื่นยมย์  ร่าเริง  และอุดมสมบูรณ์ให้ร่มเงาที่ร่มเย็น  และเป็นความปรารถนาของโรงเรียนที่จะทำให้พื้นที่ภายในโรงเรียนมีความเขียว ขจี  ร่มรื่นชื่นตา  มีไม้ดอก  ไม้ประดับ  สวนหย่อม  ที่สวยงามน่าอยู่  น่าเรียน

สีเหลือง -มีความหมายในแง่ของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดมั่นในหลักธรรมพุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นนิจจนเป็น พลเมืองดีของชาต

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน  "ต้นโพธิ์"


ดอกไม้ประจำโรงเรียน  "ดอกแก้วเจ้าจอม"

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญญา  นรานํ  รัตนํ  

ความหมาย ปัญญาเปรียบประดุจดวงแก้วอันประเสริฐของคน  ปัญญาคือความรอบรู้ ดวงแก้วในที่นี้หมายถึง  "สิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง"  ฉะนั้นปรัญชาของเราจึงเน้นสร้างคนให้มีปัญญา  คือ มีความรอบรู้ในสรรพวิทยาทั้งหลายทั้งปวงอย่างลึกและกว้างจนกลายเป็นคนเก่ง

 เครื่องหมายประจำโรงเรียน

ใบโพธิ์ - มีความหมาย  2  ทาง  คือ  สถานที่ตั้งของโรงเรียนชื่อว่า "บ้านดอนโพธิ์"  จึงได้นำใบโพธิ์มาเป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายโรงเรียน  และอีกความหมายหนึ่งต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาและให้ร่มเงาร่มรื่นเป็นที่พึ่งพิงพักอาศัยของเหล่านกกา ให้ความร่มเย็นผาสุขแก่มนุษย์และสัตว์  แม้พระพุทธเจ้ายังได้อาศัยต้นโพธิ์  ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จ

อักษรย่อนามโรงเรียน “น.พ.ก.” ย่อมาจากคำว่า “นายกพิทยากร”ซึ่งเป็นชื่อเดิมตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2479 เป็นต้นมามีความหมายดังนี้

“นายก” แปลว่า ผู้นำ

“พิทยา” แปลว่า วิชาความรู้

“กร” แปลว่า ผู้กระทำ

เมื่อรวมความแล้วหมายถึงแหล่งที่ทำให้เกิดความรู้ชั้นนำหรือเป็นโรงเรียนที่เด่นด้านให้วิชาความรู้แก่ศิษย์ดังนั้นเครื่องหมายของโรงเรียนจึงรวมเอาความสำคัญที่เกี่ยวข้องมาไว้ที่ตราประจำโรงเรียนคือ ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งโรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน และนามย่อของโรงเรียนมาไว้ที่เดียวกัน

 

คำขวัญของโรงเรียน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน

1. นายเจริญ เจริญส่ง
พ.ศ. 2479 - 2513
อาจารย์ใหญ่
2. นายสาคร เชิดชู
พ.ศ. 2513 - 2514
อาจารย์ใหญ่
3. นายสงกรานต์ ศรีตะปันต
พ.ศ. 2514 - 2516
อาจารย์ใหญ่
4. นายสาคร เชิดช
พ.ศ. 2516 - 2519
อาจารย์ใหญ่
5. นายณรงค์ กาญจนานนท
พ.ศ. 2519 - 2525
ผู้อำนวยการ
6. นายนวกิจ เจริญศิริ
พ.ศ. 2525 – 2526
รักษาการผู้อำนวยการ
7. นายเสวก ไหลสกุล
พ.ศ. 2526 - 2529
ผู้อำนวยการ
8. นายสุมน พุ่มผลึก
พ.ศ. 2529 - 2533
ผู้อำนวยการ
9. ดร.วิโรจน์ อาจจำนงค
พ.ศ. 2533 - 2535
ผู้อำนวยการ
10.นายประยุทธ วรรณบุตร
พ.ศ. 2535 - 2544
ผู้อำนวยการ
11. นายสุพล พรหมประเสริฐ
พ.ศ. 2544 – 2546
ผู้อำนวยการ
12. นายปัญญา คล้ายจันทร์
พ.ศ. 2546 – 2555
ผู้อำนวยการ
13. นายอำนาจ  ประยูรศุข
พ.ศ. 2555 – 2558
ผู้อำนวยการ
14. ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์
พ.ศ. 2558 – 2561
ผู้อำนวยการ
15. นางสาวนิติพร เนติ
ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ