กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   
    นายสิทธิชัย  พรมประเสริฐ
ครู คศ.1
ค.บ. คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
 นางกฤษณา  บำรุงกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ คณิตศาสตร์
  นางจิตติมา  ปานเขาแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 
 นางณีรนุช  สารกาล
ครูชำนาญการ
คณิตศาสตร์
   นางอำนวย  รัศมี
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางสาวเกศินี   เพ็ชรรุ่ง
ครูชำนาญการ
วท.บ. คณิตศาสตร์
ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
   น.ส.นารีรัตน์  อินอิว
ครูชำนาญการ
กศ.บ. คณิตศาสตร์
วท.ม. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
   
นางสาวนฤมล   พิมมณี
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คณิตศาสตร์
 

นางสาวเพ็ญวดี  ปัตนัย
ครู คศ.1
ค.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

     
  นางสาวดุจรัตน์ดา  กำไรศิลป์
ครูผู้ช่่วย
ศศ.บ. คณิตศาตร์ศึกษา 
 
 
 นางสาวกานต์วลี  อ่ำประเวทย์
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. คณิตศาสตร์
  นางสาวมนธรา  ชื่นชมพุทธ
ครูผู้ช่วย
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์