ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันเข้าสอบ

1. บัตรประจำตัวสอบ

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

5. ปากกา

ข้อมูลโดย...คณะกรรมการรับนักเรียน