กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555

กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียน
ม.1 เข้าร่วมพิธี  ม.2 และ ม.3 เรียนตามปกติ  ม.4-ม.6 สอบวัดผลกลางภาคเรียน

เวลา กิจกรรม
07.30 น. การแสดงโปงลางของนักเรียนชุมนุมดนตรีไทย
08.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่หอประชุม
08.30 น. ประธานในพิธี(ผู้อำนวยการ) ถวายราชสักการะ
และนำกล่าวถวายพระพร
08.45 น. รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง ถวายคำกว่างรายงาน
09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
09.15 น. การแสดงของนักเรียนชั้น ม.1
09.35 น. นักเรียนชนะเลิศการประกวดแต่งคำประพันธ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านคำประพันธ์
10.00 น. ตัวแทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึก และการอบรมเลี้ยงดูบุตร
10.20 น. ประธานในพิธีมอบของที่ระลิกตัวแทนแม่
10.30 น. นักเรียนชั้น ม.1 มอบดอกมะลิให้แม่ และร้องเพลงค่าน้ำนม
11.00 น. ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณและปิดงาน

หมายเหตุ 
- นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคนแต่งกายชุดนักเรียน
- ครูแต่งกายชุดผ้าไทย (สีฟ้า)