สมาคมผู้ปกครองและครู

 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

1.  ชื่อ   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

2.  สำนักงาน   โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”    อำเภอบ้านนา    จังหวัดนครนายก

3.  วัน  เดือน  ปี    ที่ได้รับอนุญาต  1   กันยายน   2521

4.  วัตถุประสงค์

4.1    ส่งเสริมให้เยาวชนก้าวหน้าเพื่ออนาคตของชาติ

4.2   ส่งเสริมสวัสดิการของเยาวชน

4.3   เพื่อให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันในอันที่จะส่งเสริมการศึกษา  ศีลธรรม  จรรยาและวัฒนธรรมของเยาวชน

4.4   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน  รวมทั้งการให้การแนะนำการศึกษาและอาชีพด้วย

4.5  ไม่เกี่ยวกับการเมือง

ที่มาของข้อมูล...งานสารสนเทศ