ลูกจ้างประจำ

   
นางผจงจิตต์  พรหมเอียด
พนักงานพิมพ์
 
นางจุดารัตน์  เอกฉัตร
พนักงานสถานที่
  นายพัฒนพงศ์  ลาที
พนักงานขับรถ
   
  นายธีรศักดิ์  แสงทอง
พนักงานบริการ