Up

เอกสารการเงินและบัญชี

การหักภาษีในการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ(เฉพาะ รร.บ้านนา)

บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ(เฉพาะหน่วยงานอื่น)

แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ฟอร์มบันทึกข้อความสรุปโครงการ

เอกสารประกอบในการจัดกิจกรรมตามโครงการ