กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
  นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ. วิทยาศาสตร์
กศ.ม. วิทยาศาสตร์การศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
  
 
 นางมัลลิกา  เจริญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. วิทยาศาสตร
  นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
กศ.ม. วัดผลการศึกษา
 
นางสาวดลนภา  พงษ์ทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
ค.ม. การบริหารการศึกษา
   นายวันชัย  นราวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยาศึกษา

นางสาวพัชรี  ช้อนแก้ว
ครูชำนาญการ
วท.บ. เคมี
วท.ม. เคมีศึกษา
 นางเกศกนก  นันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
กศ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางจีระนันท์  อุทัชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
กศ.ม. วิทยาศาสตร์การศึกษา
  นางสาวพรนภา  อาจสว่าง
ครูชำนาญการ
วท.บ. เคมี
ศศ.ม. สนเทศศึกษาเพื่อการศึกษา
 
นางสาววันทนี  ทาทอง
ครูชำนาญการ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
วท.ม. พั
นธุศาสตร์
  นางอุทุมพร  แก้วใส
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. วิทยาศาสตร์
 
นายพินิจ  โพธิ์ดิลก
ครูชำนาญการ
ปกศ.สูง วิทยาศาสตร์
  นายภูมิ  ทูคำมี
ครู คศ.1
กศ.บ. เคมี
 
นายยศนันต์  คำสกุล
ครูผู้ช่วย
ค.บ. วิทยาศาสตร์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสาวบุศราภรณ์  จิตรวัฒนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.ฟิสิกส์
วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 
 
 นางสาวกฤษติญา   หนูศิริ
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. การสอนชีววิทยา
  นายราชันย์  รองพล
ครู  คศ.1
วท.บ. ฟิสิกส์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
 
นายวรพงษ์  โพธิประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
วท.บ. จุลชีววิทยา
  นางสาวมะลิมาย  คงนานดี
ครูผู้ช่วย
ค.บ. วิทยาศาสตร์