กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
ครูชำนาญการ
กศ.บ. สังคมศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายถนอม  ศรีโยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. สังคมศึกษา
  นางสมควร  ศรีโยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 
 
นางสาวดนิตา  สืบวงศ์
ครู คศ.1
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
   นางกิตินัทธ์  ขันอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. บรรณารักษศาสตร์
ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา
   
นางกรวรรณ  จิตรโสภา
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ศษ.ม. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
  นายอำนวย  พระโยโค
ครู คศ.1
นบ. นิติศาสตร์
 
นางสำรี  ชะเอม
ครู คศ.1
ค.บ. สังคมศึกษา
  นางสาวอรทัย  ปานทอง
ครู คศ.1
ค.บ. สังคมศึกษา
 
นางสาวนุชา  บำรุงจิตต์
ครูผู้ช่วย
นศ.บ. การประชาสัมพันธ์
  นางสาวอรอุษา  คำดวง
ครู  คศ.1
กศ.บ. การสอนสังคม
ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา
 
นางสาวชาริณี  โกกสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา

  นายอุชา  สวนสุข
ครูผู้ช่วย
ค.บ. สังคมศึกษา
 
นายสันติศักดิ์  ยวงปรางค์
พนักงานราชการ
ค.บ. สังคมศึกษา
  นางสาวเมลินี  ทวีผล
พนักงานราชการ
ศศ.บ. รัฐศาสตร์
   
  นางสาวบุษกร  บุญกล้า
ครู
ค.บ. สังคมศึกษา