กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   
  นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
ครู คศ.1
กศ.บ. สังคมศึกษา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายถนอม  ศรีโยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. สังคมศึกษา
  นางสมควร  ศรีโยวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 
 
นางสาวดนิตา  สืบวงศ์
ครูผู้ช่วย
   นางกิตินัทธ์  ขันอาษา
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. บรรณารักษศาสตร์
ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา
   
นางกรวรรณ  จิตรโสภา
ครู คศ.1
ศษ.บ. เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ศษ.ม. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
  นายอำนวย  พระโยโค
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. สังคมศึกษา 
 
นางสำรี  ชะเอม
ครูผู้ช่วย
  นางสาวอรทัย  ปานทอง
ครูผู้ช่วย
 
นายชัยวัฒน์  ขวัญอยู่
ครู
  นายสันติศักดิ์  ยวงปรางค์
พนักงานราชการ
กศ.บ. สังคมศึกษา
 
 นางสาวบุษกร  บุญกล้า
ครู
กศ.บ. สังคมศึกษา
  นางสาวชาริณี  โกกสูงเนิน
ครู
คบ. ศึกษาศาสคร์