สนับสนุนการสอน

 
นางทวีพร  สำลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
   นางวรรณา   จูคง
ครูชำนาญการ
ศศ.บ. บรรณารักษณ์
 
นางธิดารันต์  ศรีทอง
ครูชำนาญการ
  นางสาวจริยา  ขาวดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
ศษ.ม. การแนะแนว
     
   นางอรัญญา  มะโนธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุ/ชำนาญการ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
 
นางสาวธนิฏฐา  สาลี
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  นางสาวทิวาพร  พิมพ์แดง
เจ้าหน้าที่พยาบาล
     
   นางสาวเขมิสร  มั่นเพ็ชร
เจ้าหน้าที่พัสดุ