สนับสนุนการสอน

     
 นางสาวจริยา  ขาวดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
ศษ.ม. แนะแนว

 
 
นางสาวศิริประไพ  ลาภา
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

  นางสาวสุปรียา  วงษ์ษา
ครูผู้ช่วย
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
   
  นางอรัญญา  มะโนธรรม
เจ้าพนักงานพัสดุ/ชำนาญการ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
 
นางสาวธนิฏฐา  สาลี
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
 
 นางสาวเขมิสร  มั่นเพ็ชร
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูธุรการ
 
นางสุปรานี  ศรีลาพัฒน์
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
  นายเกียรติศักดิ์  ชัยทรัพย์
พนักงานเอกสาร