กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

   
  นางจิราภรณ์   แสวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรม
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายช่วง   หนูศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เกษตรกกรรม
  จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม
 
น.ส.สุลีพร   พรโคกกรวด
ครูชำนาญการ
บธ.บ การบัญชี
   นางอรุณี  ศิริหงษ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. โภชนาการชุมชน
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางสาวภทรพร  สละชั่ว
ครู คศ.1
คบ. ธุรกิจศึกษา
  นายอดุลย์วิทย์  ปฏิทัศน์
ครูผู้ช่วย
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
     
   นายกล้าณรงค์  ช่างดำริ
ครู
ค.บ. เกษตรศาสตร์