กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

   
  นางจิราภรณ์   แสวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. คหกรรม
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
นายเอนก   แป้นกล่อม
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
  นายช่วง   หนูศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. เกษตรกกรรม
 
จ่าสิบเอกสุวิชัย  โพธิ์กาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ช่างอุตสาหกรรม
  นางสุภาวดี   จารุทะวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. สังคมศึกษา 
 
นางวันเพ็ญ   คำบุศย์
ครู คศ.1
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
  น.ส.สุลีพร   พรโคกกรวด
ครูชำนาญการ
บธ.บ การบัญชี
   
   นางสาวภทรพร  สละชั่ว
ครูผู้ช่วย
คบ. ธุรกิจศึกษา