กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     
 

 นางสาวชลลดา  วิสุมา
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
     
นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
  นางอรพิน  โสภา 
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภาษาไทย
     
นางสาววนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสาววนิดา  อยู่เย็น
ครู คศ.1
ค.บ. ภาษาไทย
   
 นางมรกต  พงษ์ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. ภาษาไทย
   นางสาวสุนิษา  สุขสบาย
ครู คศ.1
ศษ.บ. ภาษาไทย
   
 นางสาวแสงระวี  ทวีรัตน์
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
   นายบริรักษ์  กุศลส่ง
ครูผู้ช่วย
ศศ. บ. ภาษาไทย
     
 นางสาวอังคณารักษ์  พรายงาม
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
  นายจิรวัจน์  แสงแก้ว
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาไทย 
   
   นางสาวพรพินันท์  สิริปรีดานนท์
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร