กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     
 

 นางสาววนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
ครู คศ.1
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
     
 นางโชติกา  ประณตนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภาษาไทย
  นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
     
นางอรพิน  โสภา 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย
  นางศิริพร  ชาติทอง 
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
   
 นางสาวชลลดา  วิสุมา
ครูชำนาญการ
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  นางสาววนิดา  อยู่เย็น
ครูผู้ช่วย 
คบ. ภาษาไทย
     
 นางสาวสุนิษา  สุขสบาย
ครูผู้ช่วย
ศษ.บ. ภาษาไทย
   นางสาวแวนภา  พระเพ็ชร
พนักงานราชการ
คบ. ภาษาไทย