วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศสู่สากล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ควบคู่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

   1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
  5. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการคิดและทักษะทางภาษา สู่มาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีทักษะดำเนินชีวิต รู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสื่อสาร 2 ภาษา ผลิตสื่อและนวัตกรรม ใช้วิจัยในชั้นเรียนบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศในการจัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา
7. โรงเรียนมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนทุนการศึกษา
8. โรงเรียนมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและพึงมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในระดับสากล

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

รอบรู้   คู่คุณธรรม   ก้าวล้ำเทคโนโลยี

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม